Stadgar

 

     STADGAR FÖR BJURHOLM- NORDMALINGS STÖVARGILLE

 

              (Reviderade vid årsmötet 2017). (& 2 i sin helhet utgår)

 

.

 

 • l   Bjurholm-Nordmaling stövargille har som syfte att fortlöpande

  förbättra våra stövarraser såväl exteriört som jaktligt.

  Gillet vill verka för god hundhållning och en bra jaktmoral.

  Stövargillet skall arbeta för att goda domare utbildas för

  både jaktmeriter och exteriör bedömning.

   

 • 2  Medlemsskap i gillet erhåller den som bor i Bjurholms-Nordmalings

  och Fredrika riktnummerområde Stödjande medlemmar kan vara bosatta

  utanför området. Dessa får dock ej deltaga i gillets interna

  tävling om bästa hund.

   

   

 • 3  Stövargillets angelägenheter handhavs av en styrelse, som skall

      bestå av fem ledamöter plus två supleanter. Samtliga utses av

      årsmötet.

      Styrelsen har en PR-man till sitt förfogande, vilken även utses

      av årsmöte.

   

   

 • 4  Vid årsmötet utses två revisorer och en supleant för dessa.

      Årsmötet utser tre medlemmar utgörande valberedning.

   

   

 • 5  Årsavgiftens storlek fastställes varje år vid årsmöte.

   

 • 6  Varje är utser gillet en stövare till gillets bäst

  jaktprovsmeriterade hund, och en till gillets vackraste hund

  enl.utställningsmeriter. Dessa hundar skall tilldelas gillets

  hederspris för gångna jaktåret.

   

   

 • 7  Kallelse till årsmöte eller extra möte skall genom styrelsens försorg

  tillställas gillets medlemmar senast åtta dagar före möte, på sätt

  som beslutas på föregående års möte.

   

   

 • 8  Kommer beslut om gillets upphörande att fattas skall detta ske på

  två på vardera följande möten, varav ett  ordinarie årsmöte om

  minst 2/3 av röstande  medlemmar är därom ense.

  Fattas sådant beslut skall gillets penningmedel och övriga

  tillgångar tillfalla Västerbottens Läns Stövarklubb.

   

   

 • 9  Förslag till ändring av dessa stadgar kan endast behandlas på

  ordinarie årsmöte. För ändringsbeslutets giltighet erfodras

  att ärendet kungjorts i kallelse och att beslutet biträdes av minst

  2/3 av de röstande medlemmarna.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                  

                 

   

 

KONTAKT

SWISH STÖVARGILLET
1231155605

 

Gillet sponsrar

 

LÄNKAR

Svenska Stövarklubben

Västerbottens Stövarklubb

Västernorrlands Stövarklubb

Stövargillen

Anmälan till Jaktprov

Betala Jaktprov

Utställning 2020

OBS, inga utställningar under 2020.

Tidningar: 

Jakt och jägare
Svensk jakt

Rasklubbar

Hamilton

Finnstövare

Schiller


Organisationer:
Viltskadecenter
http://www.viltskadecenter.se/

Vargfakta:  
http://www.vargfakta.se/

https://www.facebook.com/vargfaktase/

 

Folkaktionen Ny
Rovdjurspolitik:
http://www.folkaktion.com/

 

Dokument för nedladdning

Regler för Vandringspris

Tävlingsanmälan Gilleskamp

mats.gustafsson@volvo.com

g.jakobsson@nashnet.nu

 

 

 

Hemsida:
www.todaysweb.se